Заради два чифта еднакви обувки КЗК заподозря манипулация в търгове за над 52 млн. лева

d0b7d0b0d180d0b0d0b4d0b8 d0b4d0b2d0b0 d187d0b8d184d182d0b0 d0b5d0b4d0bdd0b0d0bad0b2d0b8 d0bed0b1d183d0b2d0bad0b8 d0bad0b7d0ba d0b7d0b0

Два чифта еднакви военни обувки станаха причина да се започне производство от Комисията за защита на конкуренцията заради манипулация в тръжни процедури за над 52 млн. лева.  

Идентичността им е констатирана при обществена поръчка за доставка на обувки по две обособени позиции, обявена от Министерството на отбраната през 2019 г. Прогнозната ѝ стойност е 4 439 166 лв. без ДДС. При отварянето на офертите, освен цялата документация, която са представили кандидатите, е трябвало да осигурят и мостри.

В протокола на комисията е записано като констатация със забележка от представител на конкурент на двете фирми, че мострите на две от дружествата са еднакви.

6245b18254049d0096ec6c83575373e3a21d129ff8fef 0

Другият детайл, който е съществен за по-нататъшните проучвания, е, че въпросните фирми – „Техномат Меркурий“ ЕООД и „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД, провели изпитвания на обувките в едни и същи лаборатории, по едно и също време. Дават и твърде близки ценови оферти.

След провеждането на процедурата за зимни обувки е сключен договор с фирма  „Кавалер Юнион 2001“, чиято оферта е 1 795 488 лв. За летните обувки пък договор е подписан с дружеството „Аполо“ ООД за 2 140 000 лв. Доставките са реализирани, а договорите са приключили и отчетени.

Междувременно обаче от военното ведомство сигнализирали Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно съмненията им за тръжна манипулация. От КЗК извършили предварително проучване, по време на което потвърждават съмненията на възложителя.

6245b5066a5ab62bf1edb36141f114521ec4bb4175579 0

Но стигат и до по-далеч в предварителните заключения – че още няколко фирми участват в тръжни манипулации при обявяване на търгове не само за обувки, но и за работно облекло.  

На база на това с решение от 24-ти март Антимонополната комисия образува производство за установяване на евентуално извършено нарушение от „Техномат Меркурий“ ЕООД, „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД, „Аполо“ ООД, „Кристън“ ЕООД, „Лортън“ ЕООД, Кооперация „Трудово-производителна кооперация на инвалиди „Здравоход“ и „Краси Стил 8“ ЕООД, изразяващо се в забранено споразумение с цел манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки.

В хода на предварителното проучване Комисията установила сходен модел на поведение – завишено ценообразуване при поредица от обществени поръчки, представяне на сходни документи и сходни ценови предложения. Тези обстоятелства в съвкупност според КЗК пораждат основателно съмнение за наличие на забранено споразумение между проучваните предприятия с цел манипулиране на процедури за обществени поръчки.   

6245b366762e32392a7bdba0e81b6d7c98a8254517b58 0

При направена справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистъра Булстат, както и в правноинформационната система АПИС за установяване на преки връзки за контрол и/или собственост в капитала, както и на съвместни ДЗЗД между посочените лица не са установени директни връзки между дружествата – общи управители, съдружници или др., нито съвместни участия в обществени поръчки, с изключение връзката между „Техномат-Меркурий“ ЕООД и ТПКИ „Здравоход“ (първото от които дъщерно на второто – б.а).

Заради това, както и съобразявайки роднинските връзки между управителя и част от член-кооператорите и представителите на ТПКИ „Здравоход“, КЗК занапред ще третира „Техномат-Меркурий“ ЕООД и ТПКИ „Здравоход“ като едно предприятие и го нарича Техномат/Здравоход.

Освен това, според публикуваната информация в Търговския регистър дружествата „Лортън“ ЕООД и „Кристън“ ЕООД са посочили един и същ телефонен номер и факс в полето с адрес на управление. Това обстоятелство според КЗК свидетелства за възможен обмен на информация. Собствениците на капитала и управителите на двете дружества обаче са различни физически лица. 

6245b315ad3a4efea1067b61d55a36d214aee148bf12b 0

(Две от фирмите са с различен адрес, но с еднакви номера на телефон и факс)

При преглед на докладите на оценителните комисии по всички обществени поръчки за доставка на обувки е установено, че участие вземат минимален брой дружества – основно „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД и Техномат/Здравоход, с изключение на една процедура, а минималният брой участници по дадена обществена поръчка спомага за по-лесно и ефективно постигане на споразумение между дружествата.

Сходна тенденция е открита и при поръчки за доставка на облекло. Основните участници са „Техномат-Меркурий“ ЕООД, „Краси Стил 8“ ЕООД, „Аполо“ ООД, „Лортън“ ЕООД, като в някои процедури има и други участници.

По всички процедури участват само по две дружества, с изключение на една процедура, по която възложителят предварително е заявил, че ще сключи рамково споразумение с до 50 участници. Кандидатстват всички проучвани дружества, без „Кристън“ ЕООД, и рамково споразумение сключват всички, които са подали оферти.

Има случаи, при които подозрението е, че за да загубят поръчката, вероятно поради предварително споразумение, кандидат не предоставя документ за акредитация на сертифициращ орган, а друг не представя доказателства, че е производител, какъвто всъщност е.  

6245b2b0c51e7156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b 0

(Обстоятелства, които според КЗК пораждат основателни съмнения за наличие на забранено споразумение при участие на „Техномат- Меркурий“ ЕООД/ТПКИ „Здравоход“ и „Аполо“ ООД и в обществени поръчки с предмет „Доставка на облеклоЮ) 

Подаването на твърде сходни ценови предложения също е индикатор за съгласувано поведение на участниците, описан в Насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Друго обстоятелство, пораждащо съмнение за тръжна манипулация, е равнището на предложените цени спрямо прогнозната сума. Една от основните цели на дружествата, извършващи тръжни манипулации, е да максимизират стопанската си облага, което те постигат чрез възлагани им обществени поръчки при възможно най-изгодни за тях условия.

Изводът на КЗК е, че ценовите оферти на Техномат/Здравоход и „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД са изключително близки до максималната сума, определена от възложителите. Нещо повече, в почти всички проучени поръчки губещата оферта е със същата стойност като прогнозната сума.

При появата на нов участник – „Нематекс“ ЕООД, в определена процедура, нито едно от наблюдаваните дружества не е определено за изпълнител по поръчката.  

И още нещо, при справка в новата система – ЦАИС ЕОП, където въпросните фирми не могат да знаят предварително дали има конкурентни оферти, цените им са завишени.  

6245b21f12ebcf3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800 0

(Участие в обществени поръчки, провеждани през ЦАИС ЕОП, където не е възможно да се получи предварителна информация за наличие или липса на конкуренти)

„Разгледани в своята съвкупност, горепосочените обстоятелства свидетелстват за наличието на индикатора „едни и същи лица регулярно печелят процедури“, в зависимост от предмета на обществената поръчка. От друга страна, данните за участие в различни обществени поръчки будят съмнения за наличие на тръжен абсентизъм и за подаване на оферти за прикритие от страна на проучваните дружества. Разгледани съвкупно, тези оферти за прикритие и тръжен абсентизъм свидетелстват за ротация при участието на горепосочените дружества в обществени поръчки“, пише в обосновката на КЗК за образуване на производство.

Според анализа такова поведение от страна на участващите се разглежда като една от формите на тръжните манипулации – „Разпределяне на пазари“, при която конкурентни предприятия се споразумяват да не кандидатстват и/или да не участват в текуща процедура, за да се осигури спечелване на поръчката от този, на когото е разпределен конкретният възложител, географският регион или конкретната поръчка. Разпределянето на процедури е сред най-типичните форми на тръжни манипулации.

ОЩЕ: Излъга ли държавата за новия шеф на Агенцията по обществените поръчки?

ВИЖТЕ ПЪЛНАТА И ОРИГИНАЛНАТА СТАТИЯ ОТ НЕЙНИЯ ИЗТОЧНИК – КЛИК ТУК

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x